Top Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng dịch vụ học tiếng Nhật NIPPON☆GO

Điều 1. Định nghĩa

Định nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trong điều khoản này được quy định trong các mục sau đây:

1. “Điều khoản này” được gọi là Điều khoản sử dụng dịch vụ học tiếng Nhật NIPPON☆GO.

2. “Công ty chúng tôi” ở đây có nghĩa là Công ty cổ phần LOCOBEE.

3. “Dịch vụ này” là dịch vụ cung cấp nội dung học tiếng Nhật do công ty chúng tôi điều hành Dịch vụ học tiếng Nhật NIPPON☆ GO. Nếu tên hoặc nội dung của dịch vụ bị thay đổi vì bất cứ lý do gì thì sẽ bao gồm dịch vụ sau khi thay đổi tương ứng.

4. “Hợp đồng này” là một thỏa thuận giữa công ty và người đăng ký về các mục được ghi trong đơn đăng ký liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này, nội dung của điều khoản này, chính sách bảo mật của công ty https://nippongo.share-wis.com/pages/privacy-policy-vi và các bản ghi nhớ khác kèm theo.

5. “Các quy định khác” đề cập đến khác quy tắc khác do công ty quy định liên quan đến các dịnh vụ khác ngoài Nguyên tắc, Trợ giúp và các Điều khoản khác.

6. “Mục đích này” là những gì công ty đã chấp thuận cho mục đích sử dụng dịch vụ này, chi tiết được định nghĩa trong khoản 1 điều 3 Dịch vụ này.

7. “Nội dung này”” ở đây đề cập đến các nội dung như học tiếng Nhật mà công ty chúng tôi cung cấp thông qua dịch vụ này.

8. “Người đăng ký” là người đăng ký sử dụng dịch vụ này theo mẫu đơn đăng ký theo quy định của công ty chúng tôi.

9. “Người có nguyện vọng đăng ký” là người muốn sử dụng dịch vụ này dựa theo mẫu đơn đăng ký theo quy định của công ty chúng tôi.

10. “Người dùng là chính người đăng ký” đã được đồng ý sử dụng dịch vụ căn cứ theo hợp đồng này.

11. “Người cấp phép” là người có quyền sở hữu trí tuệ của nội dung này ngoài công ty chúng tôi và cấp phép sử dụng.

12. “ID/Mật khẩu” là ID/Mật khẩu được cấp khi sử dụng dịch vụ này.

13. “Mục đăng ký” có nghĩa là các thông tin được quy định bởi công ty chúng tôi được đăng ký khi người có nguyện vọng nộp đơn đăng ký hợp đồng này.

14. “Môi trường sử dụng” là môi trường cần thiết để sử dụng dịch vụ này, chẳng hạn như phần cứng, phần mềm, đường dây kết nối Internet, bảo mật…

15. “Thông tin truyền tải” là văn bản, dữ liệu và các thông tin khác do công ty quy định bao gồm các thông tin được tạo tự động trên dịch vụ này và kết quả xử lý được gửi bởi người đăng ký trên dịch vụ này.

16. “Quyền sở hữu trí tuệ” là quyền bằng sáng chế, quyền mô hình tiện ích, quyền thiết kế, quyền thương hiệu, bản quyền, quyền theo Luật phòng chống cạnh tranh không lành mạnh và bất kỳ tài sản hoặc quyền lợi cá nhân nào khác.

17. “Không có khả năng sử dụng” là trạng thái mà người dùng không thể sử dụng một phần hoặc tất cả dịch vụ căn cứ vào các sự cố phát sinh vì lý do được quy cho công ty chúng tôi.

18. “Thỏa thuận cấp phép nội dung có tính phí” là thoả thuận cho phép sử dụng nội dung có tính phí đối với người dùng dịch vụ của công ty chúng tôi.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Các điều khoản này được áp dụng cho công ty chúng tôi và người đăng ký trong hợp đồng này. Người đăng ký sẽ ký kết hợp đồng này với công ty chúng tôi sau khi đồng ý với tất cả các nội dung của điều khoản và chính sách bảo mật của công ty https://nippongo.share-wis.com/pages/privacy-policy-vi.

2. Công ty chúng tôi có thể quy định các quy tắc khác bằng cách đăng trên dịch vụ và các phương pháp khác do công ty quy định. Các quy tắc khác sẽ là một phần của điều khoản này, nhưng nếu điều khoản này và nội dung của các quy tắc khác không giống nhau thì điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Điều 3. Dịch vụ này

1. Dịch vụ này có thể được sử dụng để người đăng ký tự học đối với các nội dung mà công ty chúng tôi đã tạo hoặc được cấp phép từ người cấp phép.

2. Dịch vụ này có thể được sử dụng chủ yếu với các nội dung sau đây:

 2.1. Sử dụng Internet, truy cập dịch vụ từ máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác mà người dùng thao tác, duyệt video và tài liệu giảng dạy theo định dạng do công ty chúng tôi chỉ định trên màn hình.

 2.2. Cùng với việc duyệt các nội dung được ghi trước đó, tải xuống các tài liệu giảng dạy trên máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử khác được chỉ định bởi công ty chúng tôi mà người dùng thao tác, hoặc in ra các tài liệu giảng dạy và sử dụng chúng cho trình duyệt trên có một số tài liệu giảng dạy không thể tải xuống hoặc in ra.

 2.3. Ngoài các mục nêu ở phía trên, thông số kỹ thuật chi tiết của dịch vụ này sẽ được công ty quy định riêng. Công ty chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi như cải tiến, bổ sung, xóa bỏ… đối với các thông số kỹ thuật của dịch vụ và người đăng ký sẽ chấp thuận điều này trước.

 2.4. Công ty chúng tôi có thể sẽ ủy thác việc thực hiện dịch vụ này cho bên thứ ba khi cần thiết và người đăng ký sẽ chấp thuận điều này trước.

 2.5. Công ty chúng tôi sẽ cố gắng trong phạm vi hợp lý về mặt thương mại để cung cấp các thông tin hữu ích cho người đăng ký về các nội dung được cung cấp trên dịch vụ và các nội dung có thể được duyệt, tải xuống và in ra bằng cách sử dụng dịch vụ, tuy nhiên chúng tôi sẽ không đảm bảo bất kỳ vấn đề nào khác như nội dung đó chính xác, hữu ích phù hợp với mục đích này như kiến thức, suy nghĩ, năng lực và kỹ năng của người dùng, thay đổi, cải thiện hoặc nâng cao doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh của người đăng ký.

 2.6. Ngoài các quy định được nêu ở mục trước, công ty chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ sự đảm bảo nào cho các mục được ghi dưới đây. Ngoài ra, ngay cả khi người đăng ký có được thông tin về dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp từ công ty, công ty chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ sự đảm bảo nào cho người đăng ký ngoài những nội dung được quy định trong điều khoản này.

  2.6.1. Không có bất kỳ lỗi hay trở ngại xảy ra trong môi trường sử dụng gây ra bởi việc sử dụng dịch vụ này

  2.6.2. Dịch vụ này chính xác và đầy đủ

  2.6.3. Dịch vụ này hoạt động lâu dài

  2.6.4. Dịch vụ này phù hợp và hữu ích cho mục đích cụ thể của người đăng ký

  2.6.5. Dịch vụ này phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành áp dụng đối với người đăng ký, quy tắc nội bộ của các tổ chức công nghiệp

 2.7. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các trường hợp không thể sử dụng dịch vụ.

Điều 4. Điều khoản sử dụng

1. Người đăng ký sẽ duy trì môi trường sử dụng trong trách nhiệm và chi phí của mình.

2. Người đăng ký phải tuân thủ các điều khoản này, sử dụng dịch vụ trong phạm vi được cho phép trong hợp đồng cho mục đích này trong thời hạn của hợp đồng.

3. Người đăng ký không thể sử dụng dịch vụ này ngoài phạm vi mục đích. Ví dụ, một người đang điều hành việc kinh doanh đào tạo không được phép sử dụng nội dung này để thực hiện đào tạo cho sinh viên của mình, không phải vì lợi ích của bản thân.

4. Trong trường hợp hợp đồng này bị hủy bỏ căn cứ theo điều 10 Hủy bỏ hợp đồng từ công ty chúng tôi, người đăng ký sẽ không thể sử dụng dịch vụ này.

Điều 5. Đăng ký

1. Người có nguyện vọng đăng ký phải đồng ý với nội dung của điều khoản này và chính sách bảo mật của công ty chúng tôi và gửi mẫu đơn do công ty chúng tôi chỉ định để nộp đơn ký kết hợp đồng này. Người có nguyện vọng đăng ký phải đảm bảo rằng tất cả điều khoản đăng ký đều chính xác. Ngoài ra, nếu có bất kỳ sự khác biệt nào về nội dung giữa đơn đăng ký và hợp đồng này thì nội dung của đơn đăng ký sẽ được áp dụng.

2. Công ty chúng tôi sẽ xác định người có nguyện vọng đăng ký có thể đăng ký hay không dựa trên các tiêu chí do công ty chúng tôi chỉ định và nếu đơn đăng ký được chấp thuận thì sẽ có thông báo về điều này và thông tin được cung cấp bởi công ty chúng tôi. Hợp đồng này được thiết lập giữa người đăng ký và công ty chúng tôi kể từ ngày bắt đầu hợp đồng được quy định trong thông báo.

3. Công ty chúng tôi có thể không chấp thuận người có nguyện vọng đăng ký nếu người có nguyện vọng đăng ký thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây hoặc thuộc công ty. Công ty chúng tôi không bắt buộc phải tiết lộ lý do cho phán quyết nêu trên.

 3.1. Trường hợp đăng ký mà không theo phương pháp đã quy định của công ty chúng tôi

 3.2. Trường hợp tất cả hoặc 1 phần của các mục đăng ký bị sai, lỗi hoặc thiếu sót

 3.3. Trường hợp công ty chúng tôi xác định rằng có khả năng sẽ vi phạm vào các điều khoản này

 3.4. Trường hợp công ty chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm các điều khoản này trong quá khứ hoặc bạn là người liên quan đến điều đó

 3.5. Trường hợp hiện bạn đang cung cấp dịch vụ giống hoặc tương tự với dịch vụ này, hoặc trường hợp có ý định cung cấp dịch vụ này trong tương lai

 3.6. Các trường hợp khác mà công ty chúng tôi cho rằng việc đăng ký là không hợp lệ

4. Trường hợp có sự thay đổi trong các mục đã đăng ký, người đăng ký phải ngay lập tức làm theo quy trình thay đổi các mục đã đăng ký bằng phương pháp do công ty chúng tôi quy định. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do sơ suất gây ra.

5. Công ty chúng tôi có thể hủy hợp đồng này nếu thấy rõ rằng các điều tại khoản 3 tồn tại sau khi ký kết hợp đồng này.

Điều 6. Quản lý ID/Mật khẩu

1. Công ty chúng tôi sẽ cấp ID/Mật khẩu trước ngày bắt đầu hợp đồng này và thông báo cho người đăng ký về việc này.

2. Người đăng ký khi yêu cầu thay đổi ID/Mật khẩu thì sẽ áp dụng điều này theo phương pháp do công ty chúng tôi quy định.

3. Người đăng ký phải quản lý và lưu trữ ID/Mật khẩu một cách thích hợp với trách nhiệm của bản thân, điều này sẽ không được tiết lộ hoặc sử dụng hoặc cho vay, chuyển nhượng, giao dịch hoặc tài sản thế chấp được cung cấp bởi bên thứ ba.

4. Nếu công ty chúng tôi xác nhận rằng ID/Mật khẩu được sử dụng tại thời điểm đăng nhập khớp với mật khẩu đã đăng ký, công ty sẽ xem xét người đăng nhập như một người đăng ký hợp lệ.

5. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người đăng ký về việc do người đăng ký không đủ quản lý ID/Mật khẩu, lỗi sử dụng hoặc sử dụng sai.

Điều 7. Việc hình thành Thoả thuận cấp phép nội dung có tính phí

1. Thoả thuận cấp phép nội dung có tính phí được hình thành tại thời điểm các thủ tục mua nội dung có tính phí được thực hiện bởi người dùng và sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian mà công ty chúng tôi quy định riêng.

2. Người dùng sẽ thực hiện thanh toán phí sử dụng nội dung có tính phí theo phương thức thanh toán được quy định riêng mà công ty chúng tôi chỉ định có ghi tại dịch vụ.

3. Phương thức thanh toán phí sử dụng nội dung có tính phí áp dụng cho phương thức thanh toán 1 lần hoặc theo tháng.

4. Công ty chúng tôi có thể sửa đổi phí sử dụng dịch vụ do sự thay đổi nội dung dịch vụ. Trong trường hợp sửa đổi phí sử dụng, công ty chúng tôi sẽ tiến hành thông báo trước tới người dùng theo phương thức mà công ty chúng tôi đặt ra.

5. Kể cả khi người dùng hủy bỏ Thỏa thuận cấp phép nội dung có tính phí, công ty chúng tôi cũng sẽ không tiến hành hoàn trả phí sử dụng mà công ty chúng tôi đã nhận được.

6. Với người dùng thanh toán phí sử dụng theo tháng, nếu thanh toán chưa được hoàn thành do các nguyên nhân từ phía người dùng như hết thời gian hiệu lực của thẻ tín dụng… công ty chúng tôi sẽ tiến hành thông báo việc thanh toán chưa được hoàn thành đến người dùng theo phương thức do công ty chúng tôi quy định. Nếu việc thanh toán phí sử dụng chưa được hoàn thành, công ty chúng tôi sẽ tạm dừng việc sử dụng nội dung có tính phí, nếu thanh toán không được thực hiện trong thời gian do công ty chúng tôi quy định được thông báo tới người dùng tại thông báo trên thì công ty chúng tôi sẽ huỷ bỏ Thoả thuận sử dụng nội dung có tính phí với người dùng.

Điều 8. Quyền sở hữu

1. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến dịch vụ này bao gồm nội dung này thuộc về công ty chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

2. Sự cho phép sử dụng của dịch vụ này bao gồm cả nội dung này được quy định trong điều khoản này trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, chúng tôi không cấp bất kỳ quyền nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của công ty chúng tôi hoặc người cấp phép đối với dịch vụ này. Người đăng ký không được phép sử dụng dịch vụ ngoài chế độ sử dụng được lên kế hoạch cho dịch vụ này.

Điều 9. Thông tin truyền tải

1. Người đăng ký đảm bảo rằng thông tin truyền tải có quyền hợp pháp để truyền thông tin đó và không vi phạm các quyền của công ty hoặc bên thứ ba bao gồm cả người cấp phép.

2. Người đăng ký sẽ tiếp tục sở hữu như quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thông tin truyền tải sau khi truyền. Sử dụng tiếp thị, tư vấn và các vấn đề liên quan khác trong phạm vi cần thiết cho công ty và người cấp phép để vận hành, cải thiện, tạo dữ liệu thống kê, lập kế hoạch hoặc thực hiện dịch vụ này, và có thể sử dụng thông tin truyền tải bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sao chép, điều chỉnh, truyền tải công cộng và truyền tải cho mục đích đó. Người đăng ký đối với điều này đồng ý không thực hiện các quyền cá nhân tác giả đối với công ty chúng tôi, người cấp phép, bên thứ ba đã có quyền từ công ty chúng tôi và những người được thừa hưởng quyền từ bên thứ ba.

3. Mặc dù chúng tôi cố gắng quản lý thông tin truyền tải một cách an toàn, nhưng trên thực tế rằng dịch vụ này là một dịch vụ điện tử sử dụng mạng truyền thông Internet vốn đã có những rủi ro như mất mát, sửa đổi và phá hủy thông tin nên người đăng ký phải sao lưu thông tin truyền tải. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà người đăng ký phải chịu do bỏ qua bản sao lưu đó, bao gồm khôi phục thông tin truyền đi.

Điều 10. Hành vi bị nghiêm cấm

Ngoài các quy định của điều khoản này, người đăng ký không được thực hiện bất kỳ hành vi nào thuộc bất kỳ mục nào sau đây hoặc những hành vi mà công ty chúng tôi cho rằng nó tương tự như vậy.

 1. Các hành vi sử dụng nội dung vượt quá phạm vi của mục đích này

 2. Hành vi chuyển nhượng, cung cấp, bán, cho vay hoặc cấp phép nội dung này cho bên thứ ba

 3. Hành vi vi phạm pháp luật

 4. Hành vi liên quan đến phạm tội

 5. Hành vi trái với trật tự và đạo đức công cộng

 6. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền danh dự, tín dụng và bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào khác của công ty chúng tôi, người cấp phép hoặc bên thứ ba

 7. Hành vi cản trở hoạt động và bảo trì dịch vụ này

 8. Hành vi gây gánh nặng quá mức cho mạng hoặc hệ thống của dịch vụ này

 9. Hành vi tự động truy cập bởi các chương trình

 10. Hành vi truy cập trái phép vào mạng dịch vụ này

 11. Hành vi thử phân tích dịch vụ này bằng kỹ thuật đảo ngược, dịch ngược…

 12. Hành vi mạo danh bên thứ ba

 13. Hành vi cho phép các bên thứ ba sử dụng dịch vụ này

 14. Hành vi giả mạo nội dung này

 15. Hành vi sao chép nội dung này

 16. Xúi giục các hoạt động tôn giáo và chính trị

 17. Các hành vi có một số loại tương tác hoặc liên quan đến các lực lượng chống xã hội, chẳng hạn như hợp tác hoặc tham gia vào việc duy trì, quản lý hoặc quản lý các lực lượng chống đối xã hội các băng đảng, thành viên băng đảng, các nhóm cánh hữu, các lực lượng chống đối xã hội và những người tương tự khác., v.v.

 18. Hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp kích hoạt hoặc tạo điều kiện cho các hành động của các mục trước

 19. Các hành vi khác mà công ty chúng tôi cho là không phù hợp

Điều 11. Hủy hợp đồng

1. Nếu công ty chúng tôi xác định rằng người đăng ký thuộc bất kỳ mục nào sau đây thì chúng tôi có thể buộc tạm dừng sử dụng tất cả hoặc một phần của dịch vụ này hoặc hủy hợp đồng này mà không cần thông báo trước. Công ty chúng tôi không bắt buộc phải tiết lộ lý do cho phán quyết nêu trên.

 1.1. Trường hợp vi phạm bất kỳ mục nào trong các điều khoản này

 1.2. Trường hợp không có phản hồi cho yêu cầu của chúng tôi trong hơn 20 ngày

 1.3. Các trường hợp khác mà công ty chúng tôi xác định rằng việc sử dụng dịch vụ này là không phù hợp

2. Ngay cả khi người đăng ký đang thực hiện các biện pháp đình chỉ việc sử dụng dịch vụ này dựa trên đoạn trước, miễn là hợp đồng này tiếp tục thì thỏa thuận này sẽ được tuân thủ.

3. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người đăng ký do các hành động được thực hiện bởi công ty chúng tôi dựa trên phần này.

Điều 12. Bài trừ lực lượng chống đối xã hội

1. Để sử dụng dịch vụ này, người đăng ký phải thể hiện, đảm bảo các nội dung quy định như sau cho công ty chúng tôi.

 1.1. Người đăng ký không phải là lực lượng chống đối xã hội băng đảng hoặc tổ chức liên quan đến nó hoặc tổ chức chống đối xã hội khác hoặc lực lượng được định nghĩa trong Luật về ngăn chặn hành vi không hợp lý của các thành viên băng đảng.

 1.2. Không sử dụng các lực lượng chống đối xã hội và không được hành động theo lực lượng đó.

 1.3. Không cung cấp tiền cho các lực lượng chống đối xã hội và không được hành động theo lực lượng đó.

 1.4. Không làm bất cứ điều gì làm tổn hại đến danh dự của công ty chúng tôi, cản trở kinh doanh, thực hiện các yêu cầu không công bằng hoặc không được hành động theo lực lượng đó.

2. Người đăng kí cần ngay lập tức báo cáo cho công ty chúng tôi trong trường hợp phát hiện vi phạm các quy định của các mục trước.

3. Trong trường hợp công ty chúng tôi đánh giá người đăng ký vi phạm các mục trong khoản 1, ngay lập tức công ty chúng tôi có thể huỷ bỏ tất cả hoặc một phần dịch vụ này và hợp đồng mà công ty chúng tôi ký kết riêng với người đăng ký.

4. Trong trường hợp công ty chúng tôi bị thiệt hại do chấm dứt hợp đồng được nêu trong các mục trước, công ty chúng tôi có thể đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại với người đăng ký.

Điều 13. Thời hạn hợp đồng

1. Ngày bắt đầu của hợp đồng này được tính từ ngày quy định khi ký kết hợp đồng này.

2. Thời hạn hợp đồng là 12 tháng và sau đó hợp đồng được tự động thay đổi mỗi tháng.

Điều 14. Thay đổi, gián đoạn, kết thúc dịch vụ này

1. Công ty chúng tôi có thể thay đổi, gián đoạn, kết thúc dịch vụ này bất kỳ lúc nào vì lý do kinh doanh, quá tải hệ thống, sự cố hệ thống, bảo trì, sửa đổi nghị định, thiên tai, tai nạn bất ngờ, mất điện, lỗi liên lạc, truy cập trái phép, các lý do khác. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào của người đăng ký.

2. Công ty chúng tôi sẽ thông báo trước cho bất kỳ thay đổi, gián đoạn hoặc kết thúc của mục trước. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Điều 15. Giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại

1. Trong trường hợp người đăng ký gây ra thiệt hại trực tiếp và thực tế cho công ty chúng tôi liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này sẽ phải bồi thường thiệt hại cho công ty chúng tôi trừ các thiệt hại đặc biệt bao gồm cả lợi nhuận bị mất.

2. Nếu người đăng ký nhận được khiếu nại từ bên thứ ba bao gồm cả người cấp phép liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này do người đăng ký hoặc tranh chấp phát sinh với bên thứ ba, người đăng ký phải xử lý khiếu nại hoặc tranh chấp bằng chi phí và trách nhiệm của người đăng ký, báo cáo tiến độ và kết quả cho công ty chúng tôi.

3. Nếu công ty chúng tôi nhận được khiếu nại từ bên thứ ba bao gồm cả người cấp phép liên quan đến việc người đăng ký sử dụng dịch vụ này hoặc nếu có tranh chấp xảy ra với bên thứ ba, người đăng ký phải xử lý khiếu nại hoặc tranh chấp bằng chi phí và trách nhiệm của người đăng ký, báo cáo tiến độ và kết quả cho công ty chúng tôi, và bồi thường số tiền và các thiệt hại khác mà công ty chúng tôi buộc phải trả.

4. Trong trường hợp công ty chúng tôi chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do áp dụng luật hoặc mục trước đó, phạm vi bồi thường thiệt hại sẽ được giới hạn ở những thiệt hại thông thường thực sự xảy ra cho người đăng ký không bao gồm các thiệt hại đặc biệt bao gồm cả lợi nhuận bị mất. Ngoài ra, điều này sẽ được áp dụng cho tất cả các thiệt hại, bất kể mặc định, trách nhiệm đối với các khiếm khuyết, nghĩa vụ khôi phục tính nguyên bản, lợi ích không công bằng, việc làm có hại và các nguyên nhân khác của khiếu nại.

Điều 16. Bảo mật

Công ty chúng tôi và người đăng ký sẽ không sử dụng những thông tin đã công khai mà được chỉ định là thông tin mật liên quan đến dịch vụ này ngoài mục đích công khai cũng như không tiết lộ với bên thứ ba trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản trước của bên còn lại.

Điều 17. Thông tin cá nhân

1. Công ty chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp dựa trên chính sách bảo mật của chúng tôi https://nippongo.share-wis.com/pages/privacy-policy-vi.

2. Người đăng ký đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho công ty chúng tôi khi đăng ký dịch vụ này.

Điều 18. Thay đổi điều khoản này

1. Công ty chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào cho dù bất kỳ lý do gì và người đăng ký đồng ý với điều này.

2. Trừ trường hợp quy định khác của công ty chúng tôi, các thay đổi điều khoản sẽ được thông báo cho người đăng ký theo phương thức được đăng tải trên dịch vụ này.

3. Các thay đổi đối với các điều khoản này sẽ có hiệu lực kể từ ngày được chỉ định trong thông báo ở mục trước.

4. Nếu người đăng ký không đồng ý với các thay đổi của điều khoản, cách duy nhất của người đăng ký để giải quyết vấn đề này là hủy hợp đồng giữa chừng. Nếu người đăng ký không hủy hợp đồng này trước ngày được chỉ định trong thông báo tại mục 2, thì có nghĩa là đã đồng ý với thay đổi điều khoản này.

Điều 19. Thông báo

1. Thông báo được gửi từ công ty chúng tôi đến người đăng ký sẽ được thực hiện bằng các phương tiện được công ty chúng tôi cho là phù hợp, chẳng hạn như gửi email hoặc đăng tải trên dịch vụ này. Thông báo như vậy được thực hiện bằng cách gửi email hoặc đăng tải trên dịch vụ này chuyển đến cho người đăng ký tại thời điểm nó được gửi trên mạng.

2. Mọi thông tin liên lạc từ người đăng ký đến công ty chúng tôi sẽ được thực hiện theo mẫu yêu cầu do công ty chúng tôi chỉ định. Công ty chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời các câu hỏi ngoài mẫu yêu cầu.

Điều 20. Chuyển nhượng địa vị trên hợp đồng

1. Người đăng ký sẽ không thể chuyển nhượng, chuyển đổi, đặt tài sản thế chấp hoặc xử lý cho bên thứ ba về địa vị trên hợp đồng này hoặc các quyền và nghĩa vụ dựa trên dịch vụ này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của công ty chúng tôi.

2. Trong trường hợp công ty chúng tôi chuyển nhượng cho bên thứ 3 kinh doanh liên quan đến dịch vụ này bao gồm không chỉ chuyển nhượng kinh doanh thông thường mà còn bất kỳ công ty nào tách ra hoặc bất kỳ chuyển nhượng kinh doanh nào khác, địa vị trên hợp đồng này hoặc quyền và nghĩa vụ trên dựa trên dịch vụ này, các mục đăng ký, thông tin truyền tải, thông tin cá nhân và thông tin khác có thể được chuyển giao cho bên nhận chuyển nhượng kinh doanh và người đăng ký đồng ý trước với việc chuyển nhượng đó.

Điều 21. Chấp thuận hoàn toàn

Hợp đồng này cấu thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa các bên trong hợp đồng và mọi thỏa thuận bằng văn bản, bằng miệng hoặc các thỏa thuận khác liên quan đến hợp đồng này được thực hiện giữa các bên trước khi ký kết hợp đồng này sẽ được thay thế.

Điều 22. Khả năng tách rời

Ngay cả khi một số quy định của các điều khoản này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể theo luật hoặc tòa án, các phần khác của các điều khoản này và các quy định khác của các điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Đối với các phần được coi là không hợp lệ hoặc không thể, các quy định hiệu quả gần nhất với mục đích của các phần được áp dụng thay cho các phần không hợp lệ hoặc giải thích hợp lý được đưa ra sao cho các quy định hiệu quả gần nhất với mục đích của các phần.

Điều 23. Luật điều chỉnh

Luật điều chỉnh của điều khoản này là luật của Nhật Bản.

Điều 24. Thẩm quyền

Trong trường hợp có tranh chấp giữa người đăng ký và công ty chúng tôi liên quan đến dịch vụ này thì Tòa án Tokyo sẽ là tòa án độc quyền xét xử sơ thẩm.

Quy định bổ sung

Ban hành: 2/9/2019

Sửa đổi: 28/4/2020