Top Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Công ty LOCOBEE Inc. (dưới đây gọi là “công ty chúng tôi”) đã quy định chính sách bảo mật (dưới đây gọi là “chính sách này”) về việc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng dịch vụ (dưới đây gọi là “dịch vụ này”) được cung cấp bởi trang web và ứng dụng LOCOBEE mà công ty chúng tôi đang quản lý, chính sách này được quy định nhằm tuân thủ các chính sách và các quy tắc khác do pháp luật, nhà nước quy định về việc sử dụng thông tin cá nhân. Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng đồng ý với việc thu thập, sử dụng và công khai thông tin cá nhân của mình được mô tả trong chính sách này.

1. Các thông tin cá nhân mà công ty chúng tôi thu thập được

(1) Công ty chúng tôi sẽ đặt ra mục đích sử dụng trước dựa theo quy định pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân (Luật bảo vệ thông tin cá nhân), và không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích sử dụng đã đặt ra, trong trường hợp công ty chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng. Ngoài ra, công ty chúng tôi sẽ công khai mục đích sử dụng, và đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp để tránh trường hợp sử dụng thông tin cá nhân đó ngoài phạm vi mục đích sử dụng.

(2) Để quản lý các thông tin cá nhân thu thập được một cách hợp lý, công ty chúng tôi đã đưa ra các biện pháp an toàn có tổ chức và kỹ thuật, nỗ lực trong việc phòng tránh, cũng như tìm cách khắc phục khi bị rò rỉ, mất mát và các sự cố khác về thông tin cá nhân.

2. Mục đích sử dụng

(1) Ngoài mục đích dùng để cung cấp cho dịch vụ này theo quy định ở mục 2(2), thông tin cá nhân của người dùng còn được sử dụng cho các mục đích khác theo quy định ở mục 2(3).

(2) Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp cho dịch vụ cụ thể như sau:

・Nhằm cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện dịch vụ này khi tiếp nhận đăng ký dịch vụ, xác nhận bản thân người dùng, tính phí sử dụng, v.v...

・Nhằm hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc liên quan đến dịch vụ này

・Nhằm yêu cầu người dùng thanh toán phí khi sử dụng dịch vụ có phí.

・Nhằm phân tích và công khai dữ liệu liên quan đến dịch vụ này, sau khi đã xử lý dưới dạng không thể xác định cá nhân.

・Nhằm xử lý các vi phạm quy định, quy tắc, chính sách, v.v... của công ty chúng tôi về dịch vụ này (dưới đây gọi là “quy định, v.v...”)

・Nhằm thông báo thay đổi, quy định, v.v... liên quan đến dịch vụ này.

・Nhằm mục đích khác đi kèm với mục đích sử dụng nêu trên

(3) Dưới đây là các mục đích sử dụng khác ngoài những mục đích đã nêu ở mục 2(2):

①Sử dụng thông tin dưới đây để tạo dữ liệu thống kê đã được xử lý dưới dạng không thể xác định cá nhân có liên quan đến dịch vụ này.

・Ngày tháng năm sinh

・Giới tính

・Quê quán

・Ngôn ngữ sử dụng

・Thông tin hoạt động liên quan đến việc sử dụng dịch vụ như lịch sử mua hàng, v.v... được lưu lại trong dịch vụ này

②Sử dụng các thông tin dưới đây để quảng cáo hoặc hiển thị quảng cáo của công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba.

・Thông tin thiết bị

・Thông tin đăng nhập

・Cookie và ID ẩn danh

・Thông tin vị trí

③Sử dụng các thông tin dưới đây để hỗ trợ cho việc khảo sát về dịch vụ này và các dịch vụ khác do công ty chúng tôi cung cấp:

・Địa chỉ e-mail

・Ngày tháng năm sinh

・Giới tính

・Quê quán

・Ngôn ngữ sử dụng

・Thông tin khác được nhập bởi người dùng dựa theo biểu mẫu mà công ty chúng tôi quy định

④Sử dụng các thông tin dưới đây cho các hoạt động tiếp thị (marketing) khác.

・Ngày tháng năm sinh

・Giới tính

・Quê quán

・Ngôn ngữ sử dụng

・Thông tin vị trí

・Thông tin khác được nhập bởi người dùng dựa theo biểu mẫu mà công ty chúng tôi quy định

3. Sử dụng Cookie

(1) Quảng cáo được đăng tải trong dịch vụ này

Dịch vụ này đang sử dụng các dịch vụ quảng cáo của bên thứ ba cung cấp (GoogleAdSense,A8.net,Accesstrade,ACCESSTRADE Việt Nam,afb,ValueCommerce,Moshimo Affiliate).

Các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo này có thể sử dụng thông tin “Cookie” (không bao gồm họ tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại) có liên quan đến dịch vụ này và dựa vào việc truy cập vào các trang web khác để hiển thị quảng cáo sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của người dùng.

Ngoài ra, hãy nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về quy trình này liên quan đến Google AdSense và cách không cho phép công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo sử dụng các thông tin này.

(2) Công cụ phân tích truy cập sử dụng dịch vụ này

Dịch vụ này sử dụng công cụ phân tích truy cập tên là “Google Analytics” được cung cấp bởi Google.

Công cụ Google Analytics này đã sử dụng “Cookie” để thu thập các dữ liệu truy cập.

Dữ liệu truy cập này được thu thập dưới dạng ẩn danh, vì vậy không thể xác định cá nhân.

Chức năng này cho phép bạn từ chối thu thập thông tin bằng cách vô hiệu hóa Cookie, vì vậy hãy kiểm tra cài đặt trong trình duyệt mà mình sử dụng.

Vui lòng vào đây hoặc nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về quy định này.

(3) Giải thích và vô hiệu hóa quảng cáo dựa theo hành vi của người dùng

“Quảng cáo dựa theo hành vi của người dùng” là quảng cáo phân tích hành vi của người dùng trên mạng xã hội, từ đó cung cấp quảng cáo mà khách hàng có thể sẽ quan tâm, có hứng thú, và phù hợp với thuộc tính của khách hàng.

Công ty chúng tôi đã sử dụng “Cookie” thu thập các thông tin lịch sử duyệt web, lịch sử phản hồi về quảng cáo, lịch sử sử dụng dịch vụ (dưới đây gọi chung là “thông tin lịch sử hoạt động”) của khách hàng đã sử dụng “dịch vụ này” để cung cấp các quảng cáo phù hợp với hứng thú và sự quan tâm của khách hàng, đồng thời cung cấp các thông tin đã thu thập trước đó cho dịch vụ cung cấp quảng cáo dưới đây (gọi chung là công ty quản lý dịch vụ cung cấp quảng cáo, dưới đây gọi là “nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo”), các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo sẽ đăng trên các phương tiện truyền thông của mạng xã hội quảng cáo trong dịch vụ này và các dịch vụ cung cấp quảng cáo.

Ngoài ra, thông tin lịch sử hoạt động của khách hàng mà chúng tôi thu thập được và cung cấp để quảng cáo dựa theo hành vi của người dùng, thuộc phạm vi không xác định cá nhân (phạm vi không bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, v.v...). Để vô hiệu hóa quảng cáo đó, vui lòng tiến hành cài đặt vô hiệu hoá quảng cáo dựa theo hành vi người dùng tại trang Opt-out trên trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo dưới đây. Sau khi vô hiệu hóa quảng cáo dựa theo hành vi của người dùng, các quảng cáo không dựa theo hành vi người dùng sẽ được hiển thị. (Thực tế có những trường hợp cần mất một khoảng thời gian cho đến khi cài đặt vô hiệu hóa được phán ánh trên hệ thống).

・Quảng cáo Google

https://www.google.co.jp/policies/technologies/ads/

・Facebook Ads

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

4. Phương pháp yêu cầu liên quan đến công khai, sửa đổi, ngừng sử dụng

Người dùng có thể yêu cầu ngưng sử dụng toàn bộ hay một phần thông tin cá nhân bằng cách thực hiện các cài đặt được quy định trong dịch vụ này. Trong trường hợp này, công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng ngừng sử dụng thông tin cá nhân của người dùng đó theo quy định của công ty chúng tôi. Ngoài ra, người dùng được quyền yêu cầu công khai thông tin cá nhân đã cung cấp cho công ty chúng tôi, hoặc sửa đổi trong trường hợp có sai sót về thông tin cá nhân.

5. Cung cấp cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba khi chưa nhận được sự đồng ý của người dùng, ngoại trừ trường hợp việc công khai đó không vi phạm Luật bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định luật pháp khác. Tuy nhiên, điều này sẽ không được áp dụng trong các trường hợp được quy định ở các mục sau. Ngoài ra, trong trường hợp công ty chúng tôi ủy thác thông tin cá nhân mà chúng tôi đang có cho bên ngoài là bên thứ ba (bao gồm bên thứ ba tại nước ngoài) thực hiện xử lý, chúng tôi sẽ tiến hành lựa chọn công ty ủy thác có biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định luật pháp khác, đồng thời thực hiện giám sát cần thiết đối với công ty ủy thác đó.

(1) Trường hợp công ty chúng tôi ủy thác toàn bộ hay chỉ ủy thác một lần cho việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết nhằm thực hiện mục đích sử dụng.

(2) Trường hợp thông tin cá nhân được cung cấp cùng với việc kế thừa công việc kinh doanh do sáp nhập hoặc các lý do khác.

(3) Trường hợp cần cơ quan nhà nước hoặc chính quyền địa phương hoặc bên tiếp nhận ủy thác hỗ trợ thực hiện công việc do pháp luật quy định, và trường hợp có thể sẽ gây cản trở đến việc thực hiện công việc đó do phải có được sự đồng ý của người dùng.

(4) Trường hợp khác được Luật bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định luật pháp khác cho phép

6. Công khai, sửa đổi, v.v... thông tin cá nhân và ngưng sử dụng dịch vụ, giải đáp khiếu nại, thắc mắc, v.v...

Khi công ty chúng tôi nhận được yêu cầu công khai, sửa đổi, v.v... thông tin cá nhân hoặc ngưng sử dụng dịch vụ từ người dùng theo quy định của Luật bảo vệ thông tin cá nhân, thì công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành điều tra các công việc cần thiết, sau khi đã xác nhận đúng là yêu cầu từ chính người dùng, sau đó dựa vào kết quả điều tra, mà chúng tôi sẽ thực hiện công khai, sửa đổi, v.v... thông tin cá nhân hoặc ngưng sử dụng dịch vụ, v.v... đồng thời thông báo đến cho người dùng. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ thông báo đến cho người dùng trong trường hợp đưa ra quyết định không thực hiện công khai, sửa đổi, hoặc ngưng sử dụng với lý do chính đáng.

7. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến, khiếu nại, v.v... hoặc bất kỳ vấn đề nào về việc xử lý thông tin sử dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây:

Tầng 9, khu E, tòa nhà Omori BellPort, 6-22-7 Minamioi, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0013

Công ty LOCOBEE Inc.

Biểu mẫu liên hệ:https://locobee.co.jp/contact/

8. Thủ tục thay đổi chính sách bảo mật

Công ty chúng tôi sẽ xem xét lại tình hình hoạt động liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân một cách hợp lý, bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ không ngừng nỗ lực cải thiện, và thay đổi chính sách này nếu thấy cần thiết. Chúng tôi sẽ thông báo đến người dùng tại trang của dịch vụ này trong trường hợp có sự thay đổi. Sau khi chúng tôi đã đưa ra thông báo nội dung được thay đổi tương ứng, nếu người dùng sử dụng dịch vụ này, thì chúng tôi xem như người dùng đồng ý với việc thay đổi này. Tuy nhiên, trường hợp khi thay đổi nội dung mà cần phải có sự đồng ý của người dùng theo quy định pháp luật, thì chúng tôi tiến hành yêu cầu sự đồng ý của người dùng theo cách mà công ty chúng tôi quy định.

[Ngày cập nhật: ngày 7 tháng 5 năm 2019]